Почетна » Активности » Изминати активности » Градење култура на детско учество

Прва национална конференција за детско учество

 

  

Првата детска амбасада во светот Меѓаши организираше Прва национална конференција за детско учество, во вторник, 16 Март 2010 година во Младинскиот културен центар, кино Фросина, со почеток во 11:30 часот. Конференцијата беше дел од проектот Градење култура на детско учество, финансиран од Европската Унија, а кофинансиран од УНИЦЕФ.

Градење култура на детско учество во практика
Превземете PDF

Цел на организацијата:
            Примар­ните цели на ЦГИ се да го помага развојот на демо­кра­ти­­јата и цивилното оп­штес­тво во Маке­до­­ни­ја, да ги прив­ле­че граѓа­ни­­те во еду­ка­ци­ја­та и да промо­вира позитив­ни про­ме­ни во нивната оп­шти­на и земја.

"Порта" Струмица
Центарот за одржлив развој „Порта„ Струмица е здружение на граѓани; наследник на Центарот за подршка на НВО Струмица кој беше проект на Фондацијата Институт Отворено Општество- Македонија и Европската Агенција за Реконструкција во периодот од 2003-2006. Значи, организацијата е основана 2006 година."ЛОЈА" Тетово
Центарот за Балканска Соработка „ЛОЈА“ започнува да работи како невладина организација во Тетово во 1999 година. Во десетгодишниот временски период колку што постои работи на две главни сфери: култура и едукација.

Активности кои бе реализирани во Прилеп по повод Глобалната недела на акција 2009
Работната група на деца во која членуваат 11 ученици од ОУ Кочо Рацин и Гимназијата Мирче Ацев од Прилеп реализира посета на неколку основни и средни училишта во градот каде подели промотивен материјал и ги запознаваше врсниците за детските права. Исто така на децата им беа поделени и разгледници на кои тие ги пишуваа своите желби, барања, сугестии за правата за кои сметаат дека не им се остварени.

Глобална недела за акција 2009 година во Кавадарци
По повод Глобалната кампања за образование – Глобална недела за акција 2009 година во Кавадарци се изведоа следниве активности:

Aктивности кои беа одржани во Кичево по повод Глобалната недела на акција 2009
На 21 април група од 12 ученици беа примени на средба во Бирото за развој на образованието. Учениците се поделија на 3 групи: едната група му поставуваше прашања на инспекторот Хамдин Рушај, другата група поставуваше прашања на инспекторката Славица Крстеска, третата група на советничката Латифе Бајрами. Во текот на средбата учениците беа конструктивни и активни и поставуваа интересни прашања како што се :

Градење култура за учество
Вклучување на деца и млади во подготовка на правила, планирање на услуги, достава и оцена