Почетна » Права на детето

Детскиот Алтернативен извештај за состојбата со правата на децата во Република Македонија

 

подготвен од децата вклучени во проектот „Градење култура на детско учество“


Алтернативен извештај на невладините организаци кон државните извештаи за состојбата со правата на детето во Република Македонија

Тука може да го симнете извештајот 

Преземи
PDF 1225 KB

 

 Конвенција за правата на децата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конвенција - PDF


Препораките на Комитетот за правата на детето при ООН доставени до Владата на Република Македонија по основ на Вториот периодичен извештај и иницијалните извештаи
Комитет за правата на дететоНАПРАВИ ГИ ДЕТСКИТЕ ПРАВА ПРИОРИТЕТ

PDF


Strana 1 So cel da se implementiraatr zakonite na vladata protiv detskiot trud vladite mora prete`no da se oslonuvaat vrz mobilizacijata i posvetata na gra|anskoto ob{testvo … Predizvikot na vladite e da se sozdadat i da se odr`at koaliciite protiv detskiot trud koi se sostaveni od nestatutni i vo nekoi slu~ai i volonterski temelni tela vo privatniot sector i individualcite. 


КОНВЕНЦИЈА НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦА ОД СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА И СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА

PDF


 


Факултативен протокол кон Конвенцијата за правата на детето кој се однесува на продажба на деца, детска проституција и детска порнографија


Земјите членки на овој протокол. Земајки предвид дека, со цел Конвенцијата за правата на детето и спроведувањето на нејзините одредби, особено членовите 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 и 36, би било соодветно да се прошират мерките кои земјите членки би требало да ги преземат за да гарантираат заштита на децата од продажба на децата и детска порнографија.


Земајки исто така предвид дека Конвенцијата за правата на детето го признава правото на детето да биде заштитено од економско искористување и од извршување на било која работа која би можела да биде опасна или да го попречи неговото образование, или би била штетна за детското здравје или детскиот физички, ментален, духовен, морален или социјален развој. Сериозно загрижени за значителната и зголемена меѓународна трговија со деца заради продажбата на деца, детска проституција и детска порнографија. Длабоко загрижени за широко распространетата и постојана пракса на сексуален туризам, на кој децата се особено подложени, бидејки истиот поттикнува продажба на деца, детската проституција и детската
порнографија.

.....повеќе.....PDFГрадење култура на детско учество во практика


PDF

 

 градење култура за учество

Вклучување на деца и млади во подготовка на правила, планирање на услуги, достава и оцена

прирачник

PDF Права на детето