VENDI I PARË PËR AMBASADËN E PARË PËR FËMIJË NË RAPORT ME BESIMIN E QYTETARËVE NË ORGANIZATAT NË MAQEDONI

Ambasada e parë për fëmijë në botë Megjashi është ranguar në vend të parë sa i përket mendimit pozitiv/negativ ashtu si edhe në hulumtimet paraprake (2007, 2008,2010), gjegjësisht për këtë organizatë mbizotëron mendimi pozitiv.

më shumë...

 
AMBASADA E PARË PËR FËMIJË NË BOTË MEGJASHI FITOI ÇERTIFIKATËN 

ISO 9001:2008

PËR MENAXHIM CILËSIE 

         

Për më shumë informata klikoni këtu

 DRAFT I KODIT PËR GAZETARËT DHE MEDIAT PËR RAPORTIMIN E RASTEVE TË ABUZIMIT SEKSUAL TË FËMIJËVE DHE PEDOFILINË
Ky kod përmban një sërë parimesh të pranuara të cilët mediat dhe gazetarët duhet të
respektojnë kur raportojnë mbi dhunën ndaj fëmijëve, veçanërisht në rastet e abuzimit seksual të fëmijëve dhe të pedofilisë.


më shumë...

Fushata e Foster Homes per promovimin e punesimit te te rinjve
Ambasada e pare e femijeve ne bote "Međaši” paraqiti ne 20 Janar 2012, projektin nje vjecar „From Foster to Prosper”, me qellimin per te simuluar punemarresit qe te rekrutojne te rinjte pa prinder qe jetojne ne jetimore dhe tek shtepite e Foster-it.


më shumë...

Të dhëna alarmante nga Ambasada e pare femijerore ne bote Megjashi
Fëmijët, viktimë e dhunës Fëmijët si kategori më e ndjeshme e shoqërisë shpeshherë bëhen viktimë e atij që kanë besim. Ata, janë të keqtrajtuar fizikisht dhe psikikisht nga ana e atyre të cilët duhet t’i mbrojnë, pra prindërit, mësuesit, miqtë


më shumë...

ARSIMIM PAQËSOR
Ambasada e Parë e Fëmijëve - Megjashi në prill 2011, ka filluar të zbatojë aktivitete për arsimim paqësor së bashku me organizatën partnere Wustrow KURVE nga Gjermania, me të cilën ka një bashkëpunim të gjatë. Projekti ka për qëllim promovimin e Paqes dhe Padhunëshmërisë si vlera thelbësore në sistemin edukativo-arsimor, për të treguar nevojën për përfshirjen e arsimimit paqësor në programet mësimore.

më shumë...

Të gjithë fëmijët të përfshihen në arsim
03/05/2011 07:45:00 Madhesia e germave: Përforcimi i vetëdijes për nevojën e inkuadrimit të të gjithë fëmijëve në procesin e obligueshëm të arsimit në mbarë botën, ndërsa qëllimi i fushatës që filloi sot në kuadër të Javës globale të aksionit, që mbahet çdo vit prej vitit 2001 në nivel ndërkombëtar. Koordinues nacional për Maqedoninë është Ambasada e parë e fëmijëve në botë, Megjashi.

më shumë...

Raporti i Ambasada e pare femijerore ne bote Megjashit Vazhdojnë të dhunohen, por heshtin

Në shkollë, fëmijët vazhdojnë të durojnë dhunën psikike dhe fizike nga ana e mësimdhënësve dhe nxënësve të tjerë, ndërsa në familje - vazhdojnë të rrihen dhe keqtrajtohen nga prindërit. Janë këto konstatimet e Ambasadës së parë të fëmijëve "Megjashi", të cilat bazohen në rastet që janë denoncuar vitin e kaluar në linjën SOS 0800-12222

më shumë...