Почетна » Мировно образование » Konkurs za promo materijali


КОНКУРС
ЗА ПРОМО МАТЕРИЈАЛИ ЗА КАМПАЊА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МИР
KONKURS
PËR PROMO MATERIALE PËR FUSHATËN PËR ARSIMIM PËR PAQE

Првата детска амабасада во светот Меѓаши ги повикува заинетерсираните средношколци/ки да учествуваат на конкурсот за дизајн на идеи за печатени материјали преку кои ќе се промовират мирот, образованието за мир, ненасилството, младинското учество и сите оние вредности и чекори кои ќе помогнат Образованието за мир да стане составен дел на воспитно образовниот систем на Македонија.

Преку промотивната кампања Детската амбасада Меѓаши меѓудругото сака да ја доближи и својата идеја, своите активности и својата работа поблиску до младите. Затоа ги покануваме сите заинтересирани средношколци/ки да земат учество во наградниот конкурс за креативни идеи кои ќе се користат во текот на промотивната кампања за Мировно образование на Детската амбасада Меѓаши. Најдобрите идеи ќе се најдат на промотивните материјали и ќе бидат наградени. 

Идеите за промо материјали треба да се иновативни, оригинални, кретивни, лесно да се паметат, да се “привлечни” за општата популација а особено за младите. Дизајнот треба да е прилагодлив за некој од следниве категории: едукативни брошури, флаери, тетратки, разгледници, маици, плакати/постери, беџови, стикери, гумени алки, балони... и различни други елементи кои се интересни во контекст на кампањата и целната група.

Ги охрабруваме средношколците/ките доколку сакаат и имаат креативни идеи да ги испратат во форма на цртеж и/или слика во некој од следните формати: cdr..psd. tiff. Ai.

Понудените решенија/идеи треба да ги испратат на адреса: peace@childrensembassy.org.mk

Повикот е наменет само за средношколци/ки. 

Избраните решенија ќе се печатат во тираж потребен за кампањата на програмата за Мировно образование при Детската амбасада Меѓаши. 

Критериумите на жирито за избор ќе бидат: влијание на идејата/пораката, креативност, комбинација на визуелни елементи. Секако подготвивме и награди – 4000 денари за секое решение. 

Доколку имате прашања слободно обратете ни се на моб. 075 451-397 или peace@childrensembassy.org.mk

Конкурсот истекува на 10.12.2015.

Ambasada e Parë për Fëmijë në Botë- Megjashi i fton gjimnazistët/et e interesuar/a që të marrin pjesë në konkursin për dizajn të ideve për materiale të shtypura përmes të cilave do të promovohet paqja, arsimimi për paqe, padhunshmëria, pjesëmarrja rinore, dhe të gjithë ato vlera dhe hapa të cilat do të ndihmojnë që Arsimimi për Paqe të bëhet pjesë përbërëse e sistemit edukativo-arsimor në Maqedoni. 

Përmes fushatës promovuese Ambasada për Fëmijë Megjashi, pos tjerash, dëshiron që të afrojë idenë e saj, aktivitetet dhe punën e saj më afër të rinjëve. Andaj i ftojmë të gjithë gjimnazistët/et e interesuar/a që të marrin pjesë në konkursin për ide kreative të cilat do të përdoren gjatë fushatës promovuese për Arsimim Paqësor të Ambasadës së Fëmijëve Megjashi. Idetë më të mira do të gjenden në materialet promovuese dhe do të shpërblehen. 

Idetë për promo materialet duhet të jenë inovative, origjinale, kreative, të mbahen mend lehtë, të jenë "atraktive" për popullatën në përgjithësi e sidomos për të rinjtë. Dizajni duhet të jetë i përshtatshëm për ndonjërën nga kategoritë në vijim: broshura edukative, fletushka, fletore, kartolina, bluza, pllakate/postera, bexha, ngjitse (stikera), hallka gome, balona...dhe elemente të tjera të ndryshme të cilat janë interesante në kontekstin e fushatës dhe target grupit. 

I inkurajojmë gjimnazistët/et poqese duan dhe kanë ide kreative, të njejtat t'i dërgojnë në formë të vizatimit dhe/ose pikturës në njërin nga formatet në vijim: 
cdr..psd. tiff. Ai.

Propozim zgjidhjet ideore/idetë duhet të dërgohen në adresën: peace@childrensembassy.org.mk

Kjo thirrje ju drejtohet vetëm gjimnazistëve/eve. 

Zgjidhjet e përzgjedhura do të shtypen në tirazhin e nevojshëm për fuhsatën e Programit për Arsimim Paqësor pranë Ambasadës së fëmijëve Megjashi. 

Kriteret e jurisë për përzgjedhje do të jenë: ndikimi i desë/mesazhi, kreativiteti, kombinimi i elementeve vizuele. Gjithsesi përgatitëm edhe shpërblime- 4000 denarë për çdo zgjidhje ideore që do të përzgjidhet. 

Poqese keni ndonjë pyetje, lirisht mund të na drejtoheni në numrin e telefonit 075 451-397 ose peace@childrensembassy.org.mk

Konkursi përfundon më 10.12.2015.

 


Konkurs - PDF 240kb