Почетна » За Амбасадата » Доверба во граѓанските организации
ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ Е НА ПРВО МЕСТО ВО СПРОВЕДЕНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ДОВЕРБАТА ВО ГРАЃАНСКиТе Организации

Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ (ПДАСМ) во истражувачкиот извештај „Довербата во Македонија“, кои се однесуваат на „Довербата во граѓанското општество“ и „Познавањето и мислењата за граѓанските организации“ е на прво место во однос на довербата кај граѓаните. За Првата детска амбасада во светот Меѓаши имаат позитивно мислење 53,6%, граѓани при што односот позитивно/негативно мислење е 20.3 спрема 1

 

Извештајот се заснова на наодите од истражувањето спроведено со теренска анкета – интервјуа „лице в лице“ во домаќинствата во декември 2010 година на репрезентативен примерок од 1.300 испитаници од страна на Институтот за социолошки и правно-политички истражувања (ИСППИ). Ова е четврт извештај кој се однесува на довербата (вклучително и во граѓанското општество), првите три беа презентирани во 2006, во 2007 и во 2008 година. Носител на оваа активност за истражувачкиот извештај е Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС).

           

Во истражувањето наменето за "Довербата во граѓанското општество“ и  „Познавањето и мислењата за граѓанските организации“ Првата детска амбасада во светот според анкетираните граѓани е на следните позиции:.
 
  (1) прво место во однос на доверба или позитивни наспроти негативни ставови за органзиацијата. За Првата детска амбасада во светот Меѓаши имаат позитивно мислење 53,6%, граѓани при што односот позитивно/негативно мислење е 20.3 спрема 1
 
(2) второ место како пример на најуспешна организација
 
(2) второ место на граѓани кои знаат за Првата детска амбасада во светот Меѓаши 56,2%. Додека 81,4%, од граѓаните во Република Македонија слушнале за МЕЃАШИ
 
Во одредени потсектори е препознаен како:
 
(2) МЕЃАШИ е на второ место  во секторот  Демократија и човекови права.
 
( 4) четврто место во секторот организација во Развој (јакнење)на граѓанско општество
 


 

 

 

http://www.mcms.org.mk/images/docs/2011/doverbata-vo-makedonija-2010.pdf


Довербата во граѓанските организации 2010

Довербата во граѓанските организации 2008

Довербата во граѓанските организации 2007

Довербата во граѓанските организации 2006

 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО ЗА ДОВЕРБАТА ВО ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВОМЦМС спроведе истражувањето и подготви извештај за “Довербата во граѓанското општество”, како дел од програмата за работа на Граѓанската платформа на Македонија (ГПМ). Целта на истражувањето беше да се испита довербата на граѓаните во граѓанските организации и актерите во граѓанските организации.


 Дел од резултатите на истражувањето, кои се однесуваат и на Првата детска амбасада во светот - Меѓаши, можете да ги видите подолу во текстот, а за подетални информации отворете ја web страната на МЦМС. http://www.mcms.org.mk/WBStorage/Files/Doverba%20i%20dobrotvorstvoto%20za%20web2.pdf

ПОЗНАВАЊЕ И СТАВОВИ ЗА ДВАЕСЕТ И ТРИ ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Графикон 7.

Однос на позитивни наспроти негативни ставови за одредени граѓански организации 
 
Во јавноста преовладува позитивното мислење за сите испитувани граѓански организации. Количникот на позитивни и негативни ставови е позитивен за сите организации кои биле вклучени во истражувањето, односно на секој испитаник со негативен став доаѓа минимум 1 испи­таник со позитивен став (за најниско рангираната организација) до максимум 23,8 испитаници со позитивен став (за највисоко рангира­ната организација).

Значајни промени во количникот на позитивните и негативните ставови не се забележени кај поединечните организа­ции во однос на претходната година, со исклучок на Првата детска амбасада во светот – Меѓаши  (ПДАС Меѓаши) со зголемување на индексот од 9,9 на 23,8. Вкупниот среден индекс за групата на организации во однос на претходната година бележи многу незначителна промена од 4,3 на 4,4.


„ДОВЕРБАТА ВО ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО“ И „ПОЗНАВАЊЕТО И МИСЛЕЊАТА ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“ ИСТРАЖУВАЧКИ ИЗВЕШТАЈ „ДОВЕРБАТА ВО МАКЕДОНИЈА“, КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА „ДОВЕРБАТА ВО ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО“ И „ПОЗНАВАЊЕТО И МИСЛЕЊАТА ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“Извештајот се заснова на наодите од истражувањето спроведено со теренска анкета – интервјуа „лице в лице“ во домаќинствата во декември 2010 година на репрезентативен примерок од 1.300 испитаници од страна на Институтот за социолошки и правно-политички истражувања (ИСППИ). Ова е четврт извештај кој се однесува на довербата (вклучително и во граѓанското општество), првите три беа презентирани во 2006, во 2007 и во 2008 година. Носител на оваа активност за истражувачкиот извештај е Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС).
 
            Во истражувањето наменето за "Довербата во граѓанското општество“ и „Познавањето и мислењата за граѓанските организации“ Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ Република МАкедонија според анкетираните граѓани е на следните позиции:.

  (1) прво место во однос на доверба или позитивни наспроти негативни ставови за органзиацијата. За Првата детска амбасада во светот Меѓаши имаат позитивно мислење 53,6%, граѓани при што односот позитивно/негативно мислење е 20.3 спрема 1

(2) второ место како пример на најуспешна организација

(2) второ место на граѓани кои знаат за Првата детска амбасада во светот Меѓаши 56,2%. Додека 81,4%, од граѓаните во Република Македонија слушнале за МЕЃАШИ

Во одредени потсектори е препознаен како:

(2) МЕЃАШИ е на второ место  во секторот  Демократија и човекови права.

( 4) четврто место во секторот организација во Развој (јакнење)на граѓанско општество

http://www.childrensembassy.org.mk/WBStorage/Files/Doverba.pdf

http://mcms.org.mk/images/docs/2011/doverbata-vo-makedonija-2011.pdf 


Доверба

Првта детска амбасада во светот Меѓаши е во групата на Препознаени граѓански организации кои придонесуваат во борбата против Сиромаштијата, Успешни граѓански организации и Препознаени граѓански организации кои придонесуваат во развојот на граѓанското општство.

На прашањето знам за одговориле 46,9 (-) додека сум слушнал за 80,6 (^^)

Однос на позитивни наспроти негативни ставови за одредени граѓански организации ПДАСМеѓаши има највисока доверба со максимум 9,7 испитаници со позитивен став

Однос на позитивни наспроти негативни ставови за одредени граѓански организации Види http://www.mcms.org.mk/images/stories/Docs/Doverbata_vo_gragjanskoto_opstestvo,_MCMS,_2008.pdf, страна 22 и 23ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ Е НА ПРВО МЕСТО ВО СПРОВЕДЕНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ДОВЕРБАТА ВО ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ ВО ИСТРАЖУВАЧКИОТ ИЗВЕШТАЈ„ДОВЕРБАТА ВО МАКЕДОНИЈА“, КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА „ДОВЕРБАТА ВО ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО“ И „ПОЗНАВАЊЕТО И МИСЛЕЊАТА ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“ Е НА ПРВО МЕСТО ВО ОДНОС НА ДОВЕРБАТА КАЈ ГРАЃАНИТЕ. ЗА ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ ИМААТ ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ 53,6%, ГРАЃАНИ ПРИ ШТО ОДНОСОТ ПОЗИТИВНО/НЕГАТИВНО МИСЛЕЊЕ Е 20.3 СПРЕМА 1
  
Извештајот се заснова на наодите од истражувањето спроведено со теренска анкета – интервјуа „лице в лице“ во домаќинствата во декември 2010 година на репрезентативен примерок од 1.300 испитаници од страна на Институтот за социолошки и правно-политички истражувања (ИСППИ). Ова е четврт извештај кој се однесува на довербата (вклучително и во граѓанското општество), првите три беа презентирани во 2006, во 2007 и во 2008 година. Носител на оваа активност за истражувачкиот извештај е Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС).

            Во истражувањето наменето за "Довербата во граѓанското општество“ и „Познавањето и мислењата за граѓанските организации“ Првата детска амбасада во светот според анкетираните граѓани е на следните позиции:.
 
  (1) прво место во однос на доверба или позитивни наспроти негативни ставови за органзиацијата. За Првата детска амбасада во светот Меѓаши имаат позитивно мислење 53,6%, граѓани при што односот позитивно/негативно мислење е 20.3 спрема 1
 
(2) второ место како пример на најуспешна организација
 
(2) второ место на граѓани кои знаат за Првата детска амбасада во светот Меѓаши 56,2%. Додека 81,4%, од граѓаните во Република Македонија слушнале за МЕЃАШИ
 
Во одредени потсектори е препознаен како:
 
(2) МЕЃАШИ е на второ место  во секторот  Демократија и човекови права.

(4) четврто место во секторот организација во Развој (јакнење)на граѓанско општество

 http://www.childrensembassy.org.mk/?ItemID=FD19436739B66E4F98A117C92290CC36 
 
http://www.mcms.org.mk/images/docs/2011/doverbata-vo-makedonija-2010.pdf