Почетна » Извештаи и истражувања » Истражувања » Истражување за учебна 2020/2021


Извештај со индикативни наоди од спроведено истражување

Истражување за ставовите и искуството на родителите/старателите за методите на организирање на образовниот процес на децата за учебната 2020/2021 година   (22.7.2020 – 5.8.2020)

Проект: “Let’s take the rights in our hands”

Наташа Павиќевиќ - Стојменовска

Скопје, август 2020 година

 

Во продолжение следи извештај кој претставува анализа на податоците добиени од квантитативното онлајн-истражување за ставовите и искуството на родителите/старателите за методите на организирање на образовниот процес на децата за учебната 2020/2021 година. Истражувањето е дел од проектот „Да ги земеме правата во наши раце“, реализиран од страна на нашата организација Прва детска амбасада во светот − Меѓаши.

Извештајот се состои од две поглавја: 1) Методологија за спроведување на квантитативното онлајн-истражување за ставовите и искуството на родителите/старателите за методите за организирање на образовниот процес на децата за учебната 2020/2021 година и  2) Анализа и индикативни наоди од Истражување за ставовите и искуството на родителите/старателите за методите за организирање на образовниот процес на децата за учебната 2020/2021 година. Во првото поглавје детално се прикажани фазите и спроведените активности од овој дел од истражувањето. Второто поглавје се состои од потпоглавја во кои се опфатени анализата и значајните индикативни наоди од истражувањето за општите и демографските карактеристики на испитаниците во истражувањето, за искуствата и ставовите на родителите/старателите од досегашната онлајн-настава или учењето на нивните деца од далечина и за ставовите и мислењата на родителите/старателите за методите и начините за организирање на образовниот процес на нивните деца за учебната 2020/2021 година.

Квантитативното онлајн-истражување за ставовите и искуството на родителите/старателите за методите за организирање на образовниот процес на децата за учебната 2020/2021 година даде резултати кои претставуваат еден вид глас и пораки од родителите на децата вклучени во основното и средното образование. Индикативните наоди претставуваат солидна насока за понатамошното планирање и спроведување на активности согласно престојните одлуки кои треба да ги донесат надлежните институции за методите и начините за отпочнување на новата учебна година.

Повеќе... PDF