Почетна » Права на детето » Препораките на комитетот за правата на детето при ООН доставени до владата на Република Македонија по основ на вториот периодичен извештај и иницијалните извештаи

Разгледување на извештаите поднесени од државите-членки по член 44 од конвенцијата.1. Комитетот го разгледа иницијалниот извештај на поранешната југословенска Република Македонија (CRC/C/OPAC/MKD/1) на својот 1512. состанок, што се одржа на 28 мај 2010 година (CRC/C/SR.1512), и ги усвои следниве завршни забелешки на својот 1541. состанок , што се одржа на 11 јуни 2010 година:1. Комитетот го разгледа иницијалниот извештај на поранешната југословенска Република Македонија (CRC/C/OPSC/MKD/1) на својот 1510-ти и 1512-ти состанок (види CRC/C/SR.1510 и CRC/C/SR.1512), одржани на 27 мај 2010 година, и на 1541-иот состанок, одржан на 11 јуни 2010 година, ги усвои следниве завршни забелешки.
Права на детето