Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.40

„ДОВЕРБАТА ВО ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО“ И „ПОЗНАВАЊЕТО И МИСЛЕЊАТА ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“ ИСТРАЖУВАЧКИ ИЗВЕШТАЈ „ДОВЕРБАТА ВО МАКЕДОНИЈА“, КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА „ДОВЕРБАТА ВО ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО“ И „ПОЗНАВАЊЕТО И МИСЛЕЊАТА ЗА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“Извештајот се заснова на наодите од истражувањето спроведено со теренска анкета – интервјуа „лице в лице“ во домаќинствата во декември 2010 година на репрезентативен примерок од 1.300 испитаници од страна на Институтот за социолошки и правно-политички истражувања (ИСППИ). Ова е четврт извештај кој се однесува на довербата (вклучително и во граѓанското општество), првите три беа презентирани во 2006, во 2007 и во 2008 година. Носител на оваа активност за истражувачкиот извештај е Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС).
 
            Во истражувањето наменето за "Довербата во граѓанското општество“ и „Познавањето и мислењата за граѓанските организации“ Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ Република МАкедонија според анкетираните граѓани е на следните позиции:.

  (1) прво место во однос на доверба или позитивни наспроти негативни ставови за органзиацијата. За Првата детска амбасада во светот Меѓаши имаат позитивно мислење 53,6%, граѓани при што односот позитивно/негативно мислење е 20.3 спрема 1

(2) второ место како пример на најуспешна организација

(2) второ место на граѓани кои знаат за Првата детска амбасада во светот Меѓаши 56,2%. Додека 81,4%, од граѓаните во Република Македонија слушнале за МЕЃАШИ

Во одредени потсектори е препознаен како:

(2) МЕЃАШИ е на второ место  во секторот  Демократија и човекови права.

( 4) четврто место во секторот организација во Развој (јакнење)на граѓанско општество

http://www.childrensembassy.org.mk/WBStorage/Files/Doverba.pdf

http://mcms.org.mk/images/docs/2011/doverbata-vo-makedonija-2011.pdf