Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.34


Доверба

Првта детска амбасада во светот Меѓаши е во групата на Препознаени граѓански организации кои придонесуваат во борбата против Сиромаштијата, Успешни граѓански организации и Препознаени граѓански организации кои придонесуваат во развојот на граѓанското општство.

На прашањето знам за одговориле 46,9 (-) додека сум слушнал за 80,6 (^^)

Однос на позитивни наспроти негативни ставови за одредени граѓански организации ПДАСМеѓаши има највисока доверба со максимум 9,7 испитаници со позитивен став

Однос на позитивни наспроти негативни ставови за одредени граѓански организации Види http://www.mcms.org.mk/images/stories/Docs/Doverbata_vo_gragjanskoto_opstestvo,_MCMS,_2008.pdf, страна 22 и 23