Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.33

Основна обука за недискриминација Од 10 до 12 јуни 2008 година во Скопје се одржа основна обука за недискриминација спроведена од Македонскиот центар за меѓународна соработка ( МЦМС ), со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

На обуката претставници од Амбасадата Меѓаши беа  Мери Наумова Давчевска ( асистентка  на канцеларија ) и Јасминка Петрова (  волонтерка- правничка  )

Во текот на обуката учесниците се стекнаа со знаења и практични вештини од областа на основните човекови права, еднаквите можности и недискриминацијата. Како што не информираа нашите учесници Мери Наумова Давчевска и Јасминка Петрова обуката се состоела од теоретски дел за човековите права, практични вежби и работа во  групи. „Во теоретскиот дел особено се посвети внимание на меѓународната регулатива за човековите права

( системот на Обединетите нации, Советот на Европа, ОБСЕ и законодавството на Европската Унија, како и на тековната состојба во Македонија. Се прикажа и филм од  кој можеа да се откријат повеќе облици на  дискриминација’’- не информираа нашите учеснички.