Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.30


ДЕТСТВО БЕЗ НАСИЛСТВО-РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБАР СИСТЕМ НА ДЕТСКА ЗАШТИТА ВО ИСТОЧНА ЕВРОПАОд септември оваа година Детската амбасада Меѓаши се вклучи во реализацијата на регионалната програма “Childhood without abuse – towards a better child protection system in Eastern Europe”. Оваа програма е започната од 2005 година и ќе трае до 2009 година.

Секоја година има посебна област на која се работи па така:

-2005 темата беше превенција од злоупотреба на деца,

-2006- дијагноза и терапија на злоупотребени деца,

-2007 година - законска заштита на децата и нивните семејства односно “Child-witness with special needs”,

-2008- згрижувачки семејства како форма на заштита на децата без родителска грижа,

-2009- интердисциплинарна помош за злоупотребените деца.

Првата детска амбасада во светот Меѓаши беше избрана од носителите на програмата - Nobody’s Children Foundation од Полска да биде Национален Координатор за Македонија. Во средината на септември беше потпишан и официјалниот договор за соработка.
 
Еве некои од активностите за оваа година кои ќе ги спроведува Детската амбасада:

-изработка на плакат со наслов “Ваше височество јас се плашам”,
-изработка на книгата “Јас одам на суд” за децата и нивните семејства,
-организирање локални тренинзи за промоција на child-friendly interwiev,
-изработка на експертиза за ситуацијата во Македонија во однос на имплементацијата на правата на децата,
-локална супервизија,
-присуства на International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect-ISPCAN Конференцијата на тема “Supporting Prevention and Recovery from Child Abuse and Neglect: Role of Professionals, Communities and Families” во Лисабон и Конференцијата во Рига на тема “Child as a participant of legal procedures in Eastern Europe” во ноември.

www.fdn.pl